[neidio i'r prif gynnwys]

Cyfansoddwyr

Robat Arwyn

Robat Arwyn

Yn enedigol o Dalysarn, Dyffryn Nantlle, graddiodd Robat Arwyn mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd yn 1980 cyn ennill Diploma mewn Llyfrgellyddiaeth yng Ngholeg Llyfrgellwyr Cymru, Aberystwyth yn 1981. Bellach mae'n Brif Lyfrgellydd Cyngor Sir Ddinbych, ac yn byw yn Rhuthun gyda'i wraig, Mari a'i blant, Elan a Guto.

Mae'n aelod o Gor Rhuthun ers 1981, yn cyfeilio a chyfansoddi ar ei gyfer ers 1987, ac wedi cymeryd yr awenau fel arweinydd yn dilyn marwolaeth Morfudd Vaughan Evans (sefydlydd y cor) yn Hydref 2007.

Comisiynwyd Robat Arwyn i gyfansoddi Atgof o'r Sêr, cadwyn o ganeuon i gor SATB ac unawdwyr Bariton a Soprano, gan Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2001 ar gyfer perfformiad gan Bryn Terfel, Fflur Wyn a Chor Rhuthun. Mae hwn ar gael ar CD gan Sain ac mae'r llyfr ar gael gan Curiad.

Mae ei gyfansoddiad Benedictus wedi ei recordio ar gryno ddisg "The Priests" sydd wedi cyrraedd rhif 1 yn y siart clasurol ym Mhrydain a'r Unol Daleithiau, ac hefyd yn rhif 1 yn siart clasurol Classic FM.

Am ragor o wybodaeth gweler www.robatarwyn.co.uk

Brian Hughes

Brian Hughes

Ganed Brian Hughes yn Rhosllannerchrugog, Wrecsam yn 1938. Mae ei weithiau corawl a lleisiol yn ddramatig a chyfoes ond yn gwbl hygyrch i'r gwrandawr. Mae'n derbyn comisiynau gan gorau a lliaws o grwpiau cerddorol yn gyson ledled Cymru a Lloegr.

Mae ei brofiad o hyfforddiant corawl fel cyn-arweinydd Cantorion Alun, Yr Wyddgrug a chorws-feistr Coleg Cerdd Brenhinol y Gogledd, Manceinion, yn golygu ei fod yn alluog iawn i ysgrifennu darnau corawl. Serch hynny, mae hefyd wedi cyfansoddi darnau ar gyfer cerddorfa lawn - Strata a Janus - yn ogystal a gweithiau siambr fel Quando ar gyfer clarinet a Darnau i Miriam ar gyfer ffliwt.

Mae Brian Hughes yn barod iawn i ddefnyddio amrywiaeth o effeithiau lleisiol yn ei gyfansoddiadau ar gyfer corau, os ydynt yn ychwanegu at y darlun cyfan y mae'n ceisio'i greu.

Am ragor o wybodaeth gweler www.brianhughes.uk.com

Dilys Elwyn-Edwards

Dilys Elwyn-Edwards

Ganed Dilys Elwyn-Edwards yn Nolgellau yn 1918. Mae'n cael ei chydnabod fel cyfansoddwraig lleisiol yn bennaf, ac mae'i chaneuon a'i cherddoriaeth gorawl yn boblogaidd iawn yng Nghymru a thu hwnt. Mae artistiaid fel Bryn Terfel, Gwyn Hughes-Jones, Rebecca Evans a Chor Coleg Sant Ioan, Caergrawnt i gyd wedi recordio a pherfformio ei chyfansoddiadau.

Bu'n astudio cyfansoddi gyda Herbert Howells yn Llundain ac mae ei harddull ysgafn yn apelio at amryw o gorau a chantorion. Bu farw yn 2012 yn 93 oed.

Eric Jones

Eric Jones

Wedi ei eni a'i fagu ym Mhontarddulais, graddiodd Eric Jones mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Cymru, Caerdydd. Cychwynnodd ei yrfa ddysgu yn Llanelli, cyn dod maes o law yn Bennaeth Cerddoriaeth a'r Celfyddydau Creadigol yn Ysgol Mynyddbach, Abertawe. Ar ol cyfnod fel Dirprwy Bennaeth yn Ysgol Gyfun Gŵyr, aeth yn Brifathro ar Ysgol Bro Myrddin, gan ymddeol yn 2006.

Mae'n Gymrawd Coleg Cerdd Y Drindod Llundain, ac fe'i hurddwyd i Orsedd y Beirdd er anrhydedd am ei gyfraniad i gerddoriaeth yng Nghymru. Daeth yn Llywydd Cor Meibion Pontarddulais yn 2004 ar ol gwasanaethu'r Cor fel Cyfeilydd am ddeunaw mlynedd rhwng 1973 a 1991.

Fel cyfansoddwr, cyhoeddodd saith cyfrol o ganeuon ynghyd â nifer sylweddol o ddarnau corawl sy'n boblogaidd yng Nhymru ac yn fyd eang.

Gareth Glyn

Gareth Glyn

Ganed Gareth Glyn ym Machynlleth ym 1951. Cafodd ei annog i gyfansoddi o oed cynnar iawn gan ei athro yn Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug, Rhys Jones. Mae ei gannoedd o gyfansoddiadau yn amrywio o symffoni, consierto, agorawdau a darnau cerddorfaol eraill i ganeuon syml i blant, cerddoriaeth gefndir ac arwydd-donau i deledu, dramau cerdd a gosodiadau corawl fel Clychau'r Gog, sydd bellach yn repertoire nifer o gorau meibion Cymru.

Mae Gareth yn argyhoeddedig bod yn rhaid i gerddoriaeth apelio at y gynulleidfa a bod yn ymarferol i'r datgeinydd, ac mae'n cadw at yr egwyddor hon ym mhob un o'i weithiau, fel y gwnaeth tri o'r cyfansoddwyr y mae'n eu hedmygu fwyaf, sef Carl Orff, Aaron Copland a Benjamin Britten. Mae'n ystyried ei fod wedi cynnwys ei Gymreictod ym mhob un o'i weithiau, o'r symffoni enfawr i'r gan fyrraf. Ym 1991 cafodd ei urddo a gwisg wen Gorsedd yr Eisteddfod Genedlaethol am ei gyfraniad i gerddoriaeth Cymru.

John Metcalf

John Metcalf

Ganwyd John Metcalf yn Abertawe ym 1946. Yn gyd-ddinesydd o'r Deyrnas Unedig a Chanada, fe'i hystyrir ymysg y mwyaf blaengar o gyfansoddwyr sydd yn gweithio yng Nghymru heddiw. Gan ddechrau yn y chwedegau hwyr, mae ei yrfa lwyddiannus fel cyfansoddwr eisoes yn cynnwys gweithiau amrywiol.

Mae ganddo weithiau mawr gan gynnwys pum opera. Gwelir aeddfedrwydd cynyddol yn ei weithiau diweddar sy'n cynnwys y Marimba Concerto bywiog (1991) a ysgrifennwyd ar gyfer Evelyn Glennie a Llyfr Lloffion y Delyn (1992), dyddiadur cerddorol o saith darn byr. Cyfansoddwyd Inner Landscapes ar gyfer y piano ym 1994 ac fe'i dilynwyd gan ragor o weithiau offerynnol pwysig; Rest in Reason, Move in Passion ar gyfer ffidil, sielo a phiano (1994), Paradise Haunts ar gyfer ffidil a phiano (1995) a Mountains Blue like Sea ar gyfer sielo a phiano (1996). Mae gweithiau eraill ar gyfer y piano yn cynnwys Never Odd or Even a Sky High Cloud Light, dau ddarn a gyfansoddwyd ym 1995 ar gyfer y grwp chwe-phiano 'Piano Circus'.

Cafwyd perfformiad cyntaf o Museum of the Air (1998) yn ddiweddar yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, gan Gerddorfa Genedlaethol y BBC a Della Jones. Mae hwn yn waith ar gyfer cerddorfa fawr ac unawdydd soprano i farddoniaeth gan Gwyneth Lewis.

Perfformir a darlledir cyfansoddiadau John Metcalf mewn amryw o wledydd y byd. Mae cwmni recordio Lorelt wedi gwneud sawl recordiad o'i gerddoriaeth. John yw Cyfarwyddwr Artistig Gwyl Gerddorol Abertawe yn ogystal a Gwyl Bro Morgannwg sydd yn gweithredu polisi o gyflwyno gweithiau gan gyfansoddwyr byw.

Lyn Davies

Ganed yn Llandybie, Sir Gaerfyrddin yn 1955. Yn gyfansoddwr hynod gynhyrchiol, derbyniodd Lyn Davies Ph. D. o Brifysgol Cymru ym 1983. Bu hefyd yn astudio cyfansoddi yng Ngwlad Pwyl yn yr Academi Cerdd yn Krakow gyda Penderecki, Schaffer, Buijarski a Stachowski. Wedi gyrfa lwyddiannus fel canwr penderfynodd ganolbwyntio ar waith academaidd a chyfansoddi yn 1990. Mae ei arddull yn cynnwys rhai darnau cyweiriol ond llawer o'i weithiau siambr a phiano yn fwy uchelgeisiol wrth ddefnyddio anghyseinedd fel sail i'r cyfansoddiad.

Mervyn Burtch

Mervyn Burtch

Bu Mervyn Burtch yn byw yn Ystrad Mynach, Sir Forgannwg lle y ganed yn 1929. Bu'nddarlithydd rhan-amser yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd. Mae'n gyfansoddwr sydd yn gyfforddus mewn sawl cyfrwng, boed lleisiol neu offerynnol. Derbyniodd lu o gomisiynau dros y blynyddoedd a chlywir ei weithiau ar lwyfan neu ar record yn gyson. Mae ei operau — yn enwedig ei operau plant — ymysg ei weithiau mwyaf poblogaidd. Recordiodd Cor Polyffonig Caerdydd CD, I Am David, sydd yn cynnwys nifer o'i weithiau corawl. Bu farw ym Mis Mai 2015.